Kelam Notları

0 1.856

Notu PDF olarak indirmek için en aşağıdaki linke tıklayın

İSLAM İNANÇ ESASLARI

Değerli öğrenciler günümüzde en çok zorluk çektiğimiz ve dinimizin temel unsurunu ifade eden hatta bu bağlamda usulu’d-din ıstılahıyla kullanılan kelam ilmi, sadece vize ve final çalışmaları için değil birçok açıdan müslüman olmamız hasebiyle neye inandığımızı ve nasıl inandığımızı bilmemizi icap ettiren konulardan müteşekkildir. Bir ilahiyat öğrencisinin zihin dünyasını doğrudan etkileyen ve itikadına sirayet eden sapık fikirler öğrencinin ilahiyat derslerine kredi sistemine tabi bir takım okul müfredatı olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun için en temel olan itikad büyük bir öneme sahiptir.

Hazırladığımız ders notu sayesinde farklı görüşlere muttali olarak genel anlamda itikadi mezhepleri inceleyeceksiniz. Notumuz ilahiyat camialarının müfredatına uygundur. Ayrıca İmam-ı Azam’ın 5 eseri adlı kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Sitemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Gün geçtikçe daha büyük bir aile olmaktayız  sizde kendi notlarınızı ilahiyat camiasıyla paylaşmak için iletişim bölümünden bize yazabilirsiniz. En geç 5 saat içerisinde size dönüş sağlanacaktır.

Tüm öğrencilere iyi çalışmalar.

İSLAM İNANÇ ESASLARI

 

 • İcmali iman nedir? İnanılması gerekenler toptan inanmaya denir.imann kısa ve öz olması. Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet bunun örneğidir.

 

 • Tafsili iman ne demektir? İnanılması gerekenlere ayrı ayrı iman etmektir.3 derecedir

 

1-Allah’a , hz peygamberin onun elçisi olduğunu kabul etmek, ahrete inanmak

 

2-Allah a peygambere kitaplara melekler cennet cehennme kaza ve kadere ayr ayrı inanmak

 

3-Hz peygamberin getirdiklerine hepsine ahlaki ve ameli olarak ayrntılarıyla inanmaktir ( en üzt derecesidir )

 

 • İmanın makbul olma şartlar nelerdir?

 

1-iman ümitsizlik halinde olmamalıdır

 

2-dinin kesin olan hükümlerini kabul etmeli herhangi birini inkar etmemelidir.

 

3-dini hükümlrin hepsinin güzel olduğunu kabul etmeli.

 

 • İspatı vacip ne demektir? Allahn varlığnı ispat için yalpan tüm faaliyetlere denir

 

 • Allah’ın varlığın delilleri nelerdir? Hudus,imkan,temanu.gaye ve nizam delili

 

a)Hudus delili ( mutezile) ?kainatn yaratılmş oluğunu ve her yaratılanın yaratıcıya muhtaç olduğunu,cisimlerin değişkenliğinden yola çkarak tümevarım yöntemiyle alemin bir yaratıcısı olduğunu savunan görüş.

 

b)imkan delili ? Zorunlu vacip ve mümkün vacip olmak üzere ikiye ayrılır.

1) zorunlu varlık varlığı kendinden olan başkasına muhtaç olmayan ki bu da Allah tır.

2) mümkün varlık da kendisini var edici güce saip olmayan başkasına muhtaç olan onun varlığını yokluğuna tercih edecek bir gücün olması zorunludur.

 

 • Gaye ve nizam delili (ibni rüşt)? Evrendeki nizam kendiliğinden olmadığına göre bir yaratcısı vardır.

 

 • Temanu ? birbirine mani olma. Eğer iki ilah olsaydı birbirlerine muhalefet olur antlaşmazlığa düserlerdi.

 

 • Allahın sıfatları? Zati ve sübuti sfatlar.

 

 • Zati sıfatlar ? vücud/ var olmak—kıdem/ Allah’n varlığının başlangıcı yoktur—beka/ Allah’ın varlığının sonu yoktur—vahdaniyet/Allah’n bir olması demektir.—muhaleful lil havadis/Allah’ın sonradan olanlara benzememsidir—kıyam bi nefsihi/varlığının zatının gereği olması

 

 • Subuti sıfatlar ? maturidilere göre 8 eşarilere göre 7 tanedir. ( eşariler tekvin’i kabul etmezler.)

 

 • Subuti sıfatlar nelerdir? Maturidilere göre 8 eşariler 7.

 

A-) Hayat – diri olmasıdır.

 

B-) İlim – her şeyi bilmesidir.

 

C-) Semi – işitmesidir.

 

D-) Basar- görmesidir.

 

E-) İrade – dilemesi.

 

F-) Kudret – gücü yetmesi.

 

G-) Kelam – Allah’ın konuşmasıdır.

 

H-) Tekvin – Allah’ın her şeyi yaratmasıdır./eşariler bunu kabul etmez.

 

 • Melekler? Mukerrebun ve illiyyun – Allah’ı tesbih ve anmakla görevli meleklerdir.
 • Hamalei arş – arşı taşıyan melekler.

 

 • Cin? İnsanlar gibidirler tek farkları ömürleri uzundur.

 

 • İlahi kitaplar? Suhuf ve ilahi kitaplar.

 

A-) Suhuf kitaplar? Hz. Adem 10 – Hz. Şit 50 – Hz. İdris 30 – Hz. İbrahim 10 ( topluluklara inmiştir)

 

B-) İlahi kitaplar?  Tevrat Musa – Zebur – Davud – İncil İsa – Kuran-ı Kerim Muhammed Sallallahualeyhivesellem

 

 • Tevratın diğer isimleri? Kanun, şeriat, ahdi atik, ahdi kadim, eski ahit ( israiloğullarına inmiştir)

 

 • Tevratın bölümleri? Tekvin, çıkış,levililer, sayılar ve tensiye

 

 • Zebur? Yazılı şey kitap demektir. En küçüğüdür Allah’a övgü, öğüt ve hikmetli sözler içerir. Yeni hükümler getirmemiştir Mezmurlar adıyla eski ahitin içinde bulunur.

 

 • İncil? Müjde öğretici demektir. İsrailoğullarına gönderilmiştir. Diğer ismi ahdi cedid(yeni ahit) dir. 4 tane İncil bulunmaktadır. Matta, Markas, Luka, Yuhanna

 

 • Resul? Kendisine kitap gönderilen peygamber demektir.

 

Nebi? Kendisine kitap gönderilmeyen peygambere denir.

 

 • Peygamber sıfatları?

 

A-) sıdk – Doğruluk

 

B-) Emanet – Emanete ihanet etmeme.

 

C-) Tebliğ – Bildirme.

 

D-) İsmet – Günahsız.

 

E-) Fetanet – Akıllı olmak zeki olmak

 

 • Peygamber olup olmadıkları tartışmalı olan kimlerdir? Üzeyir, lokman, zülkarneyn

 

 • Ulul azm peygamberler? Hz.Nuh, Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Muhammed, Hz. İbrahim. Azim ve sebat göstermeleri nedeniyle bu isim verilmiştir.

 

 • Mucize? İnsanı aciz bırakan olağanüstü, tuhaf, garip şey demektir.

 

 • Mucizeler? Hz. Süleyman/ ölüleri diritmesi çamurdan kuş yapması. Hz. Musa/ elini koynuna sokup çıkarınca bembeyaz olması elinin

 

 • İrhas? Peygamber olacak kişinin peygamber olmadan göstermiş olduğu mucizeler.

 

 • Keramet? Veli kulların göstermiş olduğu olağanüstü durumlar.

 

 • İstidraç? Kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun meydana gelen durumlar.

 

 • İhanet? Küfür ve fıskı açık olan bazı kişilerin elinde arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen durumlar.

 

 • Meunet? Yüce Allah’ın veli olmayan kullarına sıkıntıya düştüğü zaman yardım etmesi

 

 • Peygamberin mucizeleri?

 

A-) manevi ( akli ) mucizeler ? kuran-ı kerim.

 

B-) hissi mucizeler? Ayın bölünmesi, taşın konuşması v.s.

 

C-) haberi mucizeler? Peygamberin geçmiş ve gelecekle ilgili haber vermesi.

 

 • Ahiret hayatının devreleri? Kabir (berzah)-kıyamet,bas(dirilme), haşr ve mahşer, defterlerin dağıtılması, hesap, mizan, sırat, şefaat, cennet, havuz, cehennem

 

 • Eşratus saat? Kıyamet alametleri

 

 • Kıyametin küçük alametleri? Cahil çok ilim az, içki ve zina, dünya malının bollaşması, ehliyetsiz insnların söz sahibi olması, zekat verecek fakirin bulunmaması, ölümlerin çok olması

 

 • Büyük alametler? Duman, deccal, yecüc ve mecüc, dabbe, güneşin batıdan doğması, Hz. İsa, yer çöküntüsü, ateş çıkması

 

 • İnsanların toplandığı yer? Mahşer ( Arasat )

 

 • Ezelden ebede kadar Allah’ın olacak bütün şeyleri bilmesi? kader

 

 • Kaza? Allah’n irade ettiği şeyin zamanı gelince meydana getirmesi

 

 • Külli irade? Allah’ın bütün yartılmışların üzerindeki iradesidir.

 

 • Cüzi irade? İnsan iradesir sınrlı sonlu olan mekana bağlı iradedir

 

 • Tevekkül? Kişinin üzerine düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah’ a bırakması

 

 • Ecel? Önceden tespit edilmiş zaman veya süre

 

 • Şeri deliller? Kuran, sünnet, icma, kıyas

 

 • Tevratta çöl hayatları sina dağı ve Kenan ülkesini anlatan bölüm? Sayılar

 

 • Tevratta ibadetler, dini ayin, bayram yiyecek vb. anlatan bölüm? Levililer

 

 • Tevratta Hz. Musanın ölümü, 10 emiri anlatan bölüm? Tesniye

 

 • Korkunç gürültü anlamına gelen kelime? Karia

 

 • Kitabı sağından verilenler? Ashabul yemin

 

 • Kıyametin kopması en çok kuranda neyle ifade edilir? Saat

 

 • Kuran da cehennem? Cahim, sakar, hutame, haviye, sair

 

 • Kura’an da cennet isimleri? Firdevs, adn, naim,meva

 

 • İtikat ne demek? Bir şeye gönülden bağlanma düğüm atmışçasına, kesinlikle inanmak.

 

 • Cebrail a.s. kurandaki isimleri? Ruh, ruhul Kudüs, ruhul emin, Cibril

 

 • Vezin? İnançların kurulacak terazi ile değerlendirilmesi

 

 • Melekler Allah’ın kızıdır diyenler? Müşrikler

 

 • Cehennem meleklerinin bekçisi kimdir? Malik

 

 • Babil halkını imtihan ve sihir hakkında bilinçlendiren iki melek? Harut ve marut

 

 • İsanın konuştuğu dil hangisidir? Aramice

 

 • Allah a en yakın sürekli ibadet eden melekler? Mukerrebun,illiyyun,kerrebiyyun

 

 • Şeytana tapınma anlamına gelen,bütün dinlere karşı çıkan ? satanizm

 

 • Cehm b. safvanın öncülüğünde oluşan bütün fiilerin kaderin zorlayıcı etkisiyle oluştuğuna inananlar ? cebriye

 

 • Berzah? Ölümden kıyamete kadar olan zaman.

 

 • Kitabı soldan verilenler? Ashabı şimal

 

 • İman ettiği halde Allah ın emirlerini yerine getirmeyen yasaklara uymayanlara? Fasık

 

 • Ba’s ne demektir? Yeniden diriliş

NOTU İNDİRME LİNKİ: https://www.wphocasi.net/pdf-notlar/

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.