Hadis Notları

0 2.649

HADİS  NOTLARI

Hadis ders notlarına bu siteden çalışabilirsiniz. Notumuz madde madde ve gereksiz yorumlardan arındırılarak yazılmış bir nottur. KPSS ve DHBT adayları için gereken müfredata uygun olarak hazırlanana notumuz ayrıca İlahiyat Fakülteleri müfredatında bulunan hadis dokümanlarıyla eşleşmektedir. Sitemizin forum bölümünü kullanarak eksiklerinizi ve daha önce akademisyenlerin sorduğu sorulara ulaşabilirsiniz

İlahiyat öğrencileri vize yahut final konularını not içerisinde bulabilecektir. Notu açtıktan sonra sadece bir kısmından faydalanmak iseyen öğrenciler bilgisayarlarından ctrl+f kombinasyonunu uygulayarak ilgili metni görüntüleyebilirler. Siz de ihtiyacınız olan not ve paylaşımları bize iletmek için sayfamızın bize ulaşabilirsiniz. Hazırlanan bu çalışma soru cevap tekniği kullanılarak hazırlandığından akılda kalıcılığı artırmak hedeflenmektedir. Çalışmalarımızdan haberdar olmak için sitemize kayıt olmayı unutmayın.

Herkese iyi çalışmalar…

Hadis notumuz özet niteliğinde ve soru cevap tarzıyla madde madde yazılmıştır.

Sitemize  kayıt olarak yeni ders notlarından haberdar olabilirsiniz…

 

 

 • İzmirli ismail hakkı = Hadis tarihi

 

Talat Koçyiğit = Hadis tarihi (ilk kitap)

 

A.Osman Koçkuzu = Hadis ilimleri ve hadis tarihi.

 

 • Hadislerin tespiti? Sabitleme, kaydetme,bağlama ve alma demek. Hadislerin sözlü yazılı olarak öğretilmesi ve onların kaydedilmesi

 

 • Hadislerin tespiti kim döneminde ve ne zaman kadar yapıldı? Sahabi ve tabiin döneminde hicri 1. Asrın sonuna kadar.

 

 • Tedvin nedir? Toplamak düzene sokmak kitap yazmak kaydetmek dağınık haldeki konuların tasnif edilerek düzene sokulması demektir.

 

 • Sahifetüs sadıka? 1000 kadar hadisi yazan sahabedir. Abdullah b. Amr hadisleri yazan sahabedir. Peygamber döneminde

 

 • Rıhle nedir? Hadis toplama yolculuklarıdır. 1. Asrın ortalarında görülen hadislerin Ömer b. Abdulaziz döneminde biraraya getirilmesi ise Tedvin’dir.

 

7)  Kütibi Sitte? ——
-Buhari – Camius sahih —–
-Müslim – Camius sahih
-Ebu Davud – Sünen  
-Tirmizi – Sünen  
-Mesai – Sünen
-İbn Bace – Sünen  

 

 • Muksirun nedir? 1000’in üzerinde hadis rivayet edenlere denir.

 

-Ebu Hureyre 5375                                                                                                                                             —

 

-Abdullah b. Ömer 2630

 

-Enes b. Malik 2286

 

-Hz. Aişe 2210

 

-İbn Abbas 1969

 

-Cabir b. Abdullah 1540

 

-Ebu Said el Hudri 1170

 

 • Mukillun nedir? 1000’den azhadis rivayet edenlere denir dört halife buna dahildir.

 

 • Hadisleri konularına göre ayırıp bir araya getirmeye ne denir? Hadis tasnifi

 

 • Tasnifin en önemli amacı nedir? Hadislerin korunması ve kullanımının kolaylaşması.

 

 • Tasnif sistemleri nelerdir? Aler Rical – Alel Ebuab

 

 • Alel Rical nedir? Sahabilerin islama giriş ve Hz. Peygambere yakınlığı gibi kriterlerle sıralanır. Her biri konularına bakılmaksızın isimlerinin altına yazılır. 2’ye ayrılır.

 

A-) Müsned nedir? Konularına bakılmaksızın ravilerin isimlerinin altına yazılması . örn/ Ahmed b. Hanbel’in müsnedi/ Humeydinin müsnedi.

 

B-) Mucem nedir? Sahabe hoca ve çoğu kez alfabetik sıraya göre sıralanır. örn/ Mucemmul esvat/ Mucemul sağır/ Mucemul kebir.

 

 • Alel Ebuab nedir? Ravilerine bakılmadan konularına göre tasnif edilmesi. Bu amaçla meydana getirilenlere Musannet denir. Bab olarak tahsis etme.

 

A-) Cami? Bütün dini konularda hadisleri bir arad toplayan en kapsamlı eserdir. İman, ahkam, rikak, tefsir, tarihbu tür kitaplara başlıklar adı altında bab denir. Buhari ve Müslimin camileri örnektir.

 

B-)Sünen? Taharetten vasiyete kadar bütün fıkhi konulara ait merfu hadisleri ele alan kitaplardır. Sadece Hz. Peygambere ait söz fiil ve takrirlere ait hadisler yer alır. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Bace sünenleri örnektir.

 

C-) Musannet? Sünenlerle aynı olamkla beraber sahabe ve tabiininde söz fiil ve takrirlerini içerir. Beygt sahabe tabiin.

 

D-) Cüzler? Tek bir sahabinin hadislerini toplayan kitaplara denir. veya sadece bir konuyla ilgili hadisleri toplayan kitap 3. Asır.

 

 • Zevaid nedir? 2 hadis eserini karşılaştırılıp fazla olan hadislerin ayırı bir kitapta bir araya getirilmesi.

 

 • İlk hadis usulü kitabı/ El muhaddisul Fasıl

 

 • Tasnif devri eserlerine dair çalışmalar?

 

A-) Müstedrek? Kitabınna almadığı esreleri toplamak suretiyle eksikliklerini toplayan kitap.

 

B-) Müstahreç? Hadisleri tek tek ele alarak olmayanları başka bir kitaba yazılması. C-) Zevaid? 2 eseri karşılatırıp birinde olmayanlara başka bir kitaba yazma.

 

D-) Kırk hadis? 40 hadisten meydana gelen derleme hadisler.

 

 • En meşhur 40 hadis eser kime aittir? İmam nevevi ( Erbaua)

 

 • Hadis tarihinde ilk şerh çalışmasını kim yapmıştır? Hattabidir 4.yy

 

 • Şerh edebiyatı nedir? Hadislerin anlaşılması için yapılan çalışmalardır.

 

 • Etraf kitapları nedir? Hadislerin belli bölümlerini isnadlarıyla birlikte tasnif etmek suretiyle tertip edilen kitaplara denir.

 

 • Hadis ilimleri nelerdir? Dirayetül hadis, rivayetül hadis,ccerh ve tadil raviler tarihi ilmi, hadisleri vürud sebepleri ilmi, garibul hadis ilmi, ilelul hadis, muhteleful hadis, nasih ve mensuh ilmi.

 

A-) Rivayetül hadis? Hz. Peygamberin hadislerini toplyan nakleden hadislerdir.

 

B-) Dirayetül hadis? Hadislerin sahih olup olamadıklarını ortaya koymak için sened ve metni durumları inceliyen hadis.

 

C-)Cerh ve Tadil? Ravilerin adalat ve zapt yönlerini inceleyen.

 

D-) Raviler tarihi? Ravilerin biyografilerini ele alan ilim.

 

E-) Hadislerin vürud sebepleri? Hadislerin hangi ortamda ve ne amaçla söylendiğini tespit etmeye çalışan ilim dalıdır.

 

F-) Garibul hadis? Az kullanılan ve anlaşılmayan kelimeleri açıklamayı amç edinn ilim.

 

İlk müsned/ Ebu Davud t tayalisi.

 

-Nasih = Hükmü kaldırılan.

 

-Mensuh/ Hükmü kaldırılan.

 

G-) İlelul hadis? Herkes tarafından farkedilmeyen yalnızca uzmanlar tarafından farkedilen gizli kusurları araştıran ilim dalıdır.

 

H-) Muhteleful hadis? Dış görünüşü ile birbirine aykırı görünen hadisleri birleştirmek arasındaki bağı bulmak veya birleşmeyenlerden birini tercih etme. İ-) Nasih mensuh? Bir hadisin bir diğer hadisin hükmünü ortadan kaldırması.

 

 • Hadis kitaplarının en önemli kitabı hangisidir? Ulumul hadis

 

 • Sened (tarik vecd) nedir? Hadisi nakleden raviler zinciridir.

 

 • Metin nedir? Hz. Peygamberin söz veya davranışlarının ifade edildiği kısımdır.

 

 • İsnad çeşitlleri nelerdir? Ali isnad-Nazıl isnad

 

A-)Ali isnad nedir? Ravisi az olan peygambere en yakın isnaddır.

 

B-) Nazıl isnad nedir? Ravi sayısı çok olan peygamberle arasında çok ravi bulunan isnaddır.

 

 • Haber çeşitleri nelerdir? Mütavatir haber, Ahad haber.

 

A-) Mütavatir haber? Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan haber.

 

1-) Lafzı mütavatir? Lafız değişikliğine uğramadan gelen haber.

 

2-) Manevi mütavatir? Lafzı değilde mana üzerinde duran haber. B-) Ahad haber? Bir kişiden gelen haberdir.

 

1-) Meşhur haber? En az 3 kişinin naklettiği.

 

2-) Aziz haber? En az iki kişinin naklettiği.

 

3-) Garib haber? En az 1 kişinin naklettiği.

 

 • Hadisin kaynağı açısından hadis? Kudsi hadis, merfu hadis, mevkuf hadis, maktu hadis.

 

A-) Kudsi hadis? Manası Allah’a lafzı peygambere ait olan hadis.

 

B-) Merfu hadis? Senedi muttasıl olsun olmasın peygambere izafe edilen hadis. C-) Mevkuf hadis? Sahabelerden nakledilen senedi peygambere ulaşmayan hadis. D-) Maktu hadis? Tabiilerden nakledilen senedi peygambere ulaşmayan tabiinde kalan hadis.

 

 • Sıhhat açısından hadis? Sahih, hasen, zayıf.

 

A-) Sahih? Adalet ve zabıt yönünden güvenilir olanancak kendileri gibi olmayan muttasıl ravilerle nakledilen.

 

B-) Hasen? Zapt yönünden sağlam olmayan raviler tarafından muttasıl bir senedle şaz ve muallel olmayarak rivayet edilen hadisler.

 

C-) Zayıf? Sahih ve hasen hadislerin taşıdığı özellikleri taşımayan hadislere denir.

 

 • Zayıf hadis çeşitleri? Mürsel, munkatı, mudal, muallak, müdellles.

 

A-) Mürsel? Tabiinin sahabiden hadis rivayet ederken sahabiyi atlayıp peygamberi atfetmesi.

 

B-) Munkatı? Senedin ittisal bulunmayan senedde ravilerin düşmesi eksiklik olması peşpeşe olmamak şartıyla.

 

C-) Mudal? Senedin herhangi bir yerinde ravilerin (en az 2) peşpeşe düşmesi.

 

D-) Muallak? Senedin başından itibaren bir veya birden fazla ravinin düşmesi.

 

E-) Müdelles? (tedlis) Görüşmediği bir kişiden duymuş gibi rivayet etmesi.

 

 • Zayıf hadisler ravide cerhe sebep olan durumlar sebebiyle 10 çeşittir.

 

A-) Mevzu hadis? Uydurma peygamber efendimiz söylemediği halde söylemiş gibi nakletme.

 

B-) Metruk hadis? Yalanla itham edilmiş ravinin tek başına rivayet ettiği hadis.

 

C-) Münker hadis? Zayıf ravinin güvenilir ravilere muhalif olarak rivayet ettiği hadis. D-) Muallel hadis? Sahih gibi görünen ancak gizli kusurları olan ravinin naklettiği hadis.

 

E-) Müdrec hadis? Hadisin sened veya metnine fazladan kelime veya ravi ekleme.

 

1-) Müdrecül sened? Senedin akışını bozacak bir şekilde olan hadis.

 

2-) Müdrecetül metin? Hadisin aslında olmayan sonradan herhangi bir yerine ek yapılması.

 

F-) Maklul hadis? Bir hadiste ravi veya kelimelerin yerlerini değiştirmek veya kelimelerin yerine farklı ibareler kullanma.

 

H-) Muzdarip hadis? Birçok ravinin birbirlerine muhalefet etmesi. I-) Şaz hadis? Güvenilir ravilerin birbirlerine muhalefet etmesi.

 

İ-) Musahhat? Sened veya metinde bir kelimenin değişmesiyle rivayet edilen. J-)Muharref? Hadisteki kelimenin hareke değişikliğine uğrayarak ortaya çıkan hadis.

 

 • Adalet nedir? Kişinin dinde dosdoğrru olmasıdır.

 

 • Adaletin şartlar nelerdir? Müslüman olmak, akıl baliğ olmak, akıllı olmak, takva sahibi olmak, muruet yani güzel ahlak sahibi geleneklere uyan olmak.

 

 • Zabt? Hafızasının kuvvetli olması ikiye ayrılır. A-) Zaptu sadr? Ezberlemek şartıyla korumak. B-) Zaptu kitap? Yazmak şartıyla korumak.

 

 • Zapt şartları? Uyanık olamk, ezbere naklediyorsa ezberlemiş olmak, kitaptan anklediyorsa kitabı korumuş olmak, mana ile rivayeet ediyorsa manayı bozacak durumları iyi bilmesi gerekir.

 

 • Cerh? Bir ravinin kendisinde bulunan kusur nedeniyle adalet ve zapt açısından rivayetlerinin tenkit edilmesi.

 

 • Tadil? Bir ravinin adalet ve zapt yönünden saağlam olması nedeniyle rivayetlerinin sıhhatli olduğuna hükmetmek.

 

 • Metmini aşare? Ravilerin adalt ve zapt durumlarının ortaya koymada göz önünde bulundurulması gereken haller.

 

 • Adalet vasfı ile ilgili tenkit noktaları.

 

A-) Kizbur ravi? Ravinin yalan söylemesi.

 

B-) Fıskur ravi? Dinin yasakladığı şeyleri yapması.

 

C-) Cehaletür ravi? Ravinin zatı ve halinin bilinmemesi.

 

D-) İttihammur ravi? Ravinin yalancılıkla itham edilmesi.

 

E-) bidatür ravi? Ravinin bidat ehlinden olması.

 

 • …………Zabt vasfı ile ilgili Tenkit noktaları………….

 

A-) Kesretül galat? Ravinin rivayet ederken çok yanlış yapması.

B-) Fortul gafle? Ravinin aşırı gaflette bulunması.

C-) Vehm? Hata yapması doğru zannedip hadisleri karıştırması.

D-) Muhalefetüs Sikat? Ravinin rivayetlerinde sika ravilerle muhalefet etmesi.

E-) Suul Hıfz? Ravinin hafızasının zayıf olması.

 

 • Çoğunluğa göre delil olarak kullanılmayan hadis? Mürsel hadis

 

 • Muadel ravi? Tadil edilmiş yani adalet ve zapt yönünden sağlam ravi.

 

 • Mecruh ravi? Cerh edilmiş yani adalet ve zapt yönünden sağlam olmayan ravi.

 

 • Sema, kıraat, icazet, münavele,kitabet, ilam, vasiyye, vicade nelerdir?

 

1-) Sema? İşitip dinleyerek aldığı en sağlam hadis türüdür.

 

2-) Kıraat? Ravinin elindeki hadisleri şeyhe okuması.

 

3-) İcazet? Şeyhin ravinin hadis rivayetine izin vermesi.

 

4-) Münavele? Şeyhin birkaç sayfalık metni öğrenciye verip “bunu benden rivayet et” demesidir.

 

5-) Kitabet? Şeyhin yanında olan öğrenciye bir ve birkaç hadis yazdırarak veya yazarak vermesi yada hadisi uzakta bulunan bir kişiye göndermesidir.

 

A-) Kitabe mücerrede ani icaze? İcazeli olan kitap.

 

B-) Kitabe makrune bil icaze? İcazeli olmayan kitap.

 

6-) İlam? Şeyhin sahip olduğu hadis kitabını öğrenciye göstererek sema olduğunu söylemesi ancak icazete dair bir şey bildirmemesi.

 

7-) Vasiyye? Şeyhin vefat edeceği veya yolculuğa çıkacağı zaman kitabını bir öğrencisine vasiyet etmesi.

 

😎 Vicade? Bir kisenin herhangi bir musannif veya ravinin el yazısı ile yazılmış kitabını bulmasıdır. Kitabı bulanada vacid denir.

 

 • Etraf çalışmaları ne demek? hadis tasnif ederken sadece hadis kısmı alınır. Zikredilir zikredilen kısım kalan kısma delalet eder.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.