DHBT Kısa Bilgiler

0 991

DHBT NOTLARI

 

Diyanet camiasına müdahil olmanızın ilk kapısı DHBT sınavından geçmektedir. DHBT sınavı ÖSYM bünyesine geçtikten sonra birçok yayın bu alanda kitaplar çıkarmaya başlamıştır. Ancak maalesef istenileni veremeyerek öğrencileri konuların yorumlarıyla ders çalışmaktan uzaklaştırmışlardır. Bu sebepten dolayı hazırlanan notumuz madde madde gereksiz yorumlardan ve alan dışı bilgilerden arındırılmıştır. Notumuzun içerisinde arama yapmak için ctrl+f kombinasyonunu uygulayıp aradığınız yazmanız yeterli olacaktır.

İmamlık müezzinlik ve Kur’an kursu öğretmenliği alanlarına müracaat edebilmek ve bu alanlarda çalışabilmek için ÖSYM tarafından  iki yılda bir olarak düzenlenen DHBT sınavına aşağıda madde madde ve özet niteliğindeki bilgileri okuyarak ve arkadaşlarınıza anlatarak çalışmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede sizin için daha kalıcı olacak ve sınavlardan yüksek puan almanızı sağlayacaktır. Unutmayın her anlattığınızda daha fazla öğreneceksiniz. Bu sebeple Osmanlı medreselerinde birebir ders esas alınmıştır ve eğitim kalitesi yükselmiştir.

Notumuz kısa kısa bilgilerden oluşmaktadır. Sayfamızı herkesin faydalanması için paylaşmayı ve sayfamıza  kayıt olmayı unutmayın herkese iyi çalışmalar arkadaşlar…

DHBT sınavı için hazırlanmış notlar, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim herkese iyi çalışmalar…

Notlar:

 • Gazve ve Seriyye: peygamberin bulunduğu savaşlara denir. Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir
 • İlk mescid Kuba mescididir.
 • Kuranı çoğaltan grubun başkanı zeyd b. sabittir.
 • Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
 • Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.
 • İlhadi tefsir: Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.
 • Burhanı Limmi: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.
 • Ahdi atik:Tevrat / Ahdi Cedid: İncil
 • Tevrat: Kanun,Öğreti demek
 • İncil : Müjde demek
 • Berzah:ölümden Mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/Berzah hayatıdır.
 • Küsuf: güneş tutulma namazı/ Husuf: ay tutulma namazı
 • Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü beni saide denilen yerde Hz. Ebu bekire biat etti. 14. Dehriyyun: zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.
 • Mezheb: bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır. 16. Medinede inen son sure Nasr suresidir.
 • Ayet:Alamet,nişan,ibret,emri acip,burhan ve delil manasına gelir.
 • Aksamul kuran: Kurandaki yeminlerdir.
 • İtikadi mezhepler:selefiyye,maturidiyye ve eşariyyedir.
 • Halkulkuran:kuranın mahluk olup olmadığı tartışmasıdır.
 • Mutezilenin kurucusu:vasıl b. Ata
 • Cebriyyenin kurucusu: Cehm b. Safvandır. İnsan fiillerinde hür değildir.
 • Kaderiye:Kurucusu,Mabed el-Cühenidir.kaderi inkar ederler,insan fiillerinde hürdür.
 • Hükmü itibarıyla hac çeşitleri:Farz,Vacip ve Nafile hac
 • Edası itibarıyla hac çeşitleri:Kıran, Temettü ve ifrad haccı
 • Afaki;Mikat sınırları dışında oturan kişiler için kullanılır.
 • Teyamun;Tavafı kabenin sağından yapmaktır.
 • Izdıba:Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ omuzu ve sağ kolu açıkta bırakmak.
 • Remel:Koşmaksızın çalımlı ve süratli yürümek
 • Hıll;Harem ile mikat arasındaki bölgedir.
 • Eyyamı Mina: Zilhiccenin 10,11,12 ve 13. günleridir.
 • Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır.
 • Tehallül:ihram yasaklarının sona ermesidir.tehallülü evvelden sonra cinsel ilişki yasağı devam eder,bu yasak tehallülü sani ile kalkar.
 • İhsar:Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeble ihramdan çıkmasıdır.
 • İstihlaf:namazda abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birini geçirmesidir.
 • Kerrubiyyun:Arşın etrafında bulunan meleklere denir.
 • Müşkilül kuran: Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zanndilen ayetlere denir.
 • Nefri evvel:Bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.
 • Revatip: 5 vakit namaza bağlı olarak kılınan nafile namaz; regaip ise 5 vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan namazlara denir.
 • Vatanı sükna: 15 günden az kalmak üzere gidilen yer. vatanı ikame:15 günden fazla kalınacak yer; vatanı asli;kişinin doğup büyüdüğü,yerleştiği yer.
 • Eyyamı bid. Kameri ayların 13,14 ve 15. günleri oruçla geçirmek.
 • Ehli kıble: kabeye doğru namaz kılmanın farz olduğunu kabul edenler için kullanılır.
 • Mukarrebun-illiyyun: Daima Allahı tesbih eden ve anan, Allaha çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan melekler.
 • İcaz:Kuranın özlü oluşu, kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlartaşımasıdır.
 • Besmele ile başlamayan sure Tevbe suresidir.
 • Sebul Mesani (tekrarlanan 7 ayet) Fatiha suresidir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Hak dini Kuran Dili adlı tefsiri var.
 • Zelletülkari: kıraat okuyuş hatalarıdır.
 • Kavme:Rukudan doğrulmaktır.
 • Kabenin 4 rüknü:1) Rüknü haceri esved, 2)Rüknü Yemani, 3) Rüknü Iraki, 4)Rüknü Şami.
 • Mültezem:Kabenin kapısı ile haceri esved arasındaki yerdir.
 • Cemrelerin mekkeden minaya doğru sıralanışı: Cemrei ula, cemrei vusta ve cemrei akabedir.
 • Metaf: tavaf yapılan alan.
 • İhcac: hac için bedel tutmaya denir.
 • Farz olan Ziyaret(ifaza) tavafının son vakti ömrün sonuna kadar devam eder.
 • Kütübü sitte:Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai .
 • İlk fikh usulü kitab imam şafiye ait olan er risaledir. imam şafinin eski görüşlerini ihtiva eden eseri hucce’dir.son görüşleri ise Ümm adlı eserindedir.
 • Muvatta, imam malike aittir, müsned ise ahmed b. hanbele aittir.
 • Cami:İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarıdır.
 • Sünen:Bu hadis mecmuaları, tahâret (temizlik)’ten vasiyete kadar olan bütün ibadet ve İslâm hukuku ile ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplardır.
 • Musannef:tabiin döneminden sonra gelen neslin hadisleri konularına göre ayırıp, belirli bir düzen içinde yazmaya başlamaları ile yeni bir hadis kitabı türü ortaya çıkmıştır. Bu tür eserlere ‘musannaf’ denir.
 • Nizamiye medreseleri selçuklu sultanı Alparslan zamanında kuruldu ve yaygınlaştı.
 • Mevkuf hadis: isnadı sahabede biten hadislere denir. 64. Merfu hadis: isnadı peygamberde biten hadisler
 • Maktu hadis: İsnadı tabiinde biten hadisler.
 • Mebsut, İmam Serahsinin eseridir.
 • Bir kimsenin kıra gömüp hatırlamadığı mala malı dımar denir.
 • Zevaid sünnet:Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in bir insan olmasıitibariyle yaptığı,
 • Secavend: Ayetlerde durulması ve geçilmesini belirleyen işaretlere denir.
 • Taabbudi:manası sadece Allah tarafından bilinen emirler.
 • Ahîlerin el kitabı olan ve daha çok ahlaki kurallar ve psikolojik öğretiler içeren eserlere fütüvvetname denir.
 • Garibul hadis: Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen isimdir.
 • Ahbar: Tevratı ve hükümlerini iyi bilen yahudi alimleri.
 • Ahkamul kuran: İbadet, mualemet,keffaret ve ukubat ile ilgili ayetlerin yorumunu konu edinen bilim dalıdır.
 • Aksamul kuran:Kuranda geçen yeminleri konu edinir.
 • Celse: İki secde arası oturuş.
 • Emsalul kuran: Kuranın meselleri.
 • Fevat: hac vazifesini yapan kimsenin süresi içinde arafe vakfesine yetişememesi.
 • Garibulhadis: hadislerdeki anlaşılması zor ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere denir.
 • Garibul Kuran: Tefsirde anlaşılması zor olan kelimeleri konu edinir.ilmin öncüsü Abdullah b. abbastır.
 • Kütübi tisa: Kütübü sitteye 3 ilave eserle oluşur.bunlar Dariminin süneni, imam malikin muvattası ve ahmed b. hanbelin müsnedi+ yukarda sayılan 6 kitap.
 • Mişna: Tevratın hükümlerini açıklayan şifahi beyanların yazıya geçirilmiş şeklidir.
 • Miun: ayet sayısı 100 den fazla olan sureler.
 • Talmud: sözlü tevratın yazıya geçirilmiş şekli olan mişna üzerine yapılmış tefsir ve yorumlardır.
 • İşari tefsir:tasavvufi tefsir.
 • Telfik, değişik mezheplerin görüşlerinden faydalanmak.
 • Yemini lağv: bir şeyin öyle olduğu zannedilerek ya da ağız alışkanlığıyla yapılan yeminlerdir. keffaret gerekmez.
 • Yemini ğamus: yalan yere, bile bile yapılan yemin.
 • Yemini münakid, mümkün olan ve geleceğe yönelik bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. bu yeminin keffareti 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya köle azat etmektir. buna gücü yetmeyen kimse 3 gün peşpeşe oruç tutar.
 • Zelle: peygamber hataları.
 • Hanefide isfar yani sabah namazını ortalık aydınlandıktan sonra kılmak müstehaptır
 • Ebu hanifeye göre huruç bi sunih yani namazdan kendi fiili ile çıkmak rukundür.
 • Ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna teressül veya irtisal denir.kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. buna hedir denir.
 • Muhazatün Nisa: kadınların erkeklerle aynı safta veya hizada bulunmasıdır.
 • Kefeni sünnet: Erkek için Kamis,izar ve lifafe;kadınlar için bunlarla birlikte baş ve göğüs örtüsüdür.
 • Kefeni kifayet:erkek için izar ve lifafe ve kadın için bir de başörtüsüdür.
 • Kefeni zaruret ise tek parça beze sarılmak.
 • Nema: Zekatın şartlarından olan nema malın artıcı nitelikte olmasıdır.
 • Havelanül havl :Malın üzerinden bir kameri yıl geçmesidir.
 • Nisab:Altında 20 miskal:85 gram; Gümüşte 200 dirhem:595 gram; hayvanlarda 5 deve;30 sığır ve 40 koyundur.
 • Rikaz:yer altındai maden, define hazine gibi şeyler için kullanılır.
 • İhramın Rükunleri: Niyet ve telbiyedir.
 • Haccın farzları ihram,arafat vakfesi ve ziyaret(ifaza) tavafıdır.
 • Remyi cimar:Şeytan taşlama işlemi.
 • ilk tehallül: Cinsel ilişki dışında yasaklar kalkar. saçların traş edilmesiyle başlar.ikinci tehallülde ise cinsel ilişki dahil tüm yasaklar kalkar.ziyaret tavafının yapılmasıyla olur.
 • Umrenin farzları ihram ve tavaftır.
 • Sahih ilmam: Umre ile hac arasında herhangi bir sebeble memlekete dönmek.
 • Hedy:hac ve umre menasikiyle ilgili kesilen kurbana denir.Kurban bayramı dolayısıyla kesilene ise udhiyye denir.
 • Cinayet:İhramlıyken harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına denir.
 • Rici talak: kocaya yeni bir nikaha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkanı veren boşama türüdür.
 • Bain talak: kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla dönme imkanı veren boşama şeklidir.
 • Karşılıklı rıza ile boşanmaya muhalea veya hul denir.
 • Mahkemeye boşanma için başvurmaya tefrik denir.
 • Lian: karısına zina etti deyip bunu ispat edemeyen karı kocanın karşılıklı lanetleşmesididr.
 • İLa: Kocanın 4 ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına yemin etmesi, adamasıdır.
 • Lukata: buluntu mal.
 • Tanah: yahudilikteki yazılı dini edebiyattır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.